Me BAADHIO ISSOUF
Défense et représentation
Ouagadougou,Paspanga
25 31 21 01

Me BARRY MARIA MIREILLE (SCP Me Zongo, Me Barry)
Défense et représentation
Ouagadougou,Centre ville
25 30 07 38

Me DERRA MALIKI
Défense et représentation
Ouagadougou,Bilbalogho
25 35 18 02

Me KAN DOUMOUNIA MARIE
Défense et représentation
Ouagadougou,Zogona
25 36 36 99

Me OUATTARA YACOBA
Défense et représentation
Ouagadougou,Koulouba
25 30 05 22

Me OUEDRAOGO A. ABDOUL O
Défense et représentation
Ouagadougou,Centre ville
25 37 35 71/ 70 20 40 77

Me SOMBIE MAMADOU
Défense et représentation
Ouagadougou,Patte d'oie
25 38 83 36

Me TRAORE MAMADOU S
Défense et représentation
Ouagadougou,Saint Léon
25 31 62 79